Εισαγωγή

Η εταιρεία eduCYBER CC Co Ltd η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως “εταιρεία”, δια της παρούσας πολιτικής επεξηγεί τους τρόπους και τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έκαστου επισκέπτη/χρήστη του ιστοχώρου www.educyber.com.cy, ο οποίος στο εξής δύναται να αναφέρεται ως “ιστοχώρος” καθώς και των πελατών της εταιρείας. Πέραν τούτων επεξηγούνται τα δικαιώματα έκαστου επισκέπτη/χρήστη του υπόψη ιστοχώρου και των πελατών της εταιρείας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται.

H εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των προνοιών του  “Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018”.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα. Οποιεσδήποτε αλλαγές επέρχονται στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εμφανίζονται στον ιστοχώρο της εταιρείας στην παρούσα ενότητα. Οι πελάτες της εταιρείας θα ειδοποιούνται ανάλογα για την ρητή συγκατάθεση τους, στις αλλαγές οι οποίες τους αφορούν.

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του ιστοχώρου της.

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από την εταιρεία και/ή από τρίτους με ορισμένους ή και όλους εκ των ακόλουθων τρόπων:

 • Από πληροφορίες που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες και/ή επισκέπτες/χρήστες του ιστοχώρου
 • Από πληροφορίες που παρέχονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές και/ή αντιπροσώπους των πελατών και/ή εταιρείες τρίτων και/ή μεσάζοντες και/ή θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων των πελατών
 • Μέσω συνήθους αλληλογραφίας και/ή χρήσης τηλεφώνου και/ή τηλεομοιότυπου και/ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή άλλων ηλεκτρονικών-ψηφιακών μέσων.
 • Με την χρήση Cookies (παρακαλούμε κάντε κλικ here για περισσότερες πληροφορίες)

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους πελάτες της εταιρείας και/ή επισκέπτες-χρήστες του ιστοχώρου www.educyber.com.cy
 • Βιογραφικές πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες της εταιρείας και/ή επισκέπτες-χρήστες του ιστοχώρου www.educyber.com.cy. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να επιβεβαιώσουν ανάμεσα σε άλλα το σύνολο ή μέρος των στοιχείων της εθνικής ταυτότητας και/ή του διαβατηρίου έκαστου πελάτη της εταιρείας ή/και επισκέπτη-χρήστη της ιστοσελίδας

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εταιρείας επειδή αυτό είναι απαραίτητο για να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες/εκπαίδευση δυνάμει των συμβάσεων που διατηρούν οι πελάτες με την εταιρεία. Πέραν τούτων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την προετοιμασία προτάσεων προς τους πελάτες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση και/ή έννομο συμφέρον της εταιρείας και/ή τρίτων χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά πελατών της εταιρείας καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του ιστοχώρου της.
 • Έρευνα και/ή στατιστική ανάλυση και/ή εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας

Αποδέκτες και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της εταιρείας. Πέραν τούτων δύναται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Συμβεβλημένες με την εταιρεία, άλλες εταιρείες και/ή πρόσωπα όπως για παράδειγμα οι ελεγκτές της εταιρείας ως απαραίτητη προϋπόθεση για άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων
 • Με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές και/ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα υπόψη δεδομένα σε λοιπά κράτη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) σε μια ή/και όλες εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που καθορίζονται σε μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 • Ο πελάτης έχει ρητά συναινέσει στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε λοιπά κράτη
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση και/ή έννομο συμφέρον της εταιρείας

Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται εντός των πλαισίων που θέτει ο Νόμος και μετά τις αναγκαίες κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα ο πελάτης διατηρεί μια συμβατική σχέση με την εταιρεία μας. Αφού ολοκληρωθεί η συμβατική σχέση, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για περίοδο μέχρι έξι (6) έτη για στατιστικούς και/ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και/ή για όσο διάστημα απαιτείται λόγο νομοθεσίας και/ή οποιοδήποτε έννομο συμφέρον της εταιρείας.

Δικαιώματα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 • Δικαίωμα Πρόσβασης. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παραχωρήσει στην εταιρεία
 • Δικαίωμα Διόρθωσης. Έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών και/ή συμπλήρωσης λοιπών στοιχείων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε όπως σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. σε μορφή pdf). Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε όπως διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, απευθείας από την εταιρεία σε άλλους οργανισμούς τους οποίους θα κατονομάσετε
 • Δικαίωμα Περιορισμού στην επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • Δικαίωμα Διαγραφής (δικαίωμα στη “λήθη”). Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα που αφορά νομική υποχρέωση και/ή έννομο συμφέρον της εταιρείας
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης όπως για παράδειγμα η αποστολή ενημερωτικών δελτίων
 • Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε απόσυρση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει για την επεξεργασία μέρους ή/και του συνόλου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκληση της. Η εξάσκηση αυτού του δικαιώματος ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό της συμβατικής σχέσης μεταξύ πελάτη και εταιρείας

Για οποιεσδήποτε απορίες και/ή παράπονα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε, μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και/ή μέσω τηλεφώνου στο 7000 4000.

Πέραν τούτων, σε περίπτωση που επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σχετική καταγγελία απευθείας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο www.dataprotection.gov.cy.

 

10 Ιουνίου 2018